ÚVODNÍ STRANA

PROFIL SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
NAŠE PRACOVIŠTĚ
REFERENCE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
A TÝM
VOLNÁ MÍSTA

PŘEHLED ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ GEMATEST® s.r.o

Společnost GEMATEST® s.r.o. se snaží podle finančních možností , požadavků trhu a zákazníků, pravidelně investovat do moderní přístrojové techniky, programového a jiného vybavení. Tyto investice jsou základní podmínkou, která nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům kvalitní a rychlé služby v souladu se současnými požadavky trhu.

Níže uvádíme pouze orientační přehled vybavení našich jednotlivých pracovišt přístrojovou technikou. 

LABORATOŘ ANALYTICKÉ CHEMIE

atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer PE 5000
atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer s grafitovou kyvetou HGA 500
kapalinový chromatograf HPLC Pye Unicam PU 4100 s UV/VIS detektorem
coulometrický titrátor STROHLEIN 701
automatický titrátor Radiometr TTT 80
spektrofotometr Pye-Unicam PU 8600
kalorimetr IKA C 400
analyzátor síry LECO SC 132
přístroj na stanovení rtuti TMA 254
IR spektrometr SPECORD 75 IR na stanovení NEL
analytické váhy Sartorius a další laboratorní zařízení a vybavení
automatickou míchačku (AUTO MORTAR MIXER) od firmy MATEST 
přenosný kolorimetr na stanovení volného a celkového chlóru 
laboratorní přístroj na stanovení pH, konduktivity, rozpuštěného kyslíku od firmy
    HACH-LANGE. 

PRACOVIŠTĚ GEOTECHNIKY 

přístroje ke stanovení zhutnitelnosti Proctor firem Infratest a Strassentest (2ks)
lisy pro zkoušky únosnosti CBR a zkoušky hornin (2 ks) 
propustoměry pro stanovení propustnosti zemin: tlakový propustoměr fy Infratest 
   (1ks), propustoměr s konstantním spádem fy Strassentest (1ks)
edometrické krabice pro zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti (30 ks) 
triaxiální smykový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti UU (1 ks)
krabicové smykové přístroje pro stanovení efektivní a reziduální pevnosti (2ks)
laboratorní míchačka fy MATEST
automatický přístroj pro stanovení meze tekutosti – Švédský kužel fy MATEST(2 ks)
Cassagrandeho přístroje pro stanovení meze tekutosti (4 ks)
Přístroj pro stanovení relativní ulehlosti zemin 
Váhy (různých typů, váživosti apod)
Automatický vibrační přístroj pro stanovení zrnitosti zemin
sady pro stanovení zrnitosti (síta, hustoměry, odměrné válce)

Sušárny, různé typy a velikosti 
Automatický přístroj pro stanovení ekvivalentu písku
Jankův vápnoměr
Laboratorní vrtulkový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti
Vodní lázeň Aquarius a lázeň písková 
Různé laboratorní pomůcky (misky, pyknometry, hustoměry, odměrné válce apod.) 
Otlukový buben Los Angeles (1 ks)
Padostroj ke zkoušce drtitelnosti v tlaku
Statická zatěžovací deska fy Infratest (s automat.registrací tlaku a deformace)
Lehká dynamická deska pro rázovou zatěžovací zkoušku (1ks)
Membránové objemoměry pro stanovení objemové hmotnosti in situ (2 ks)
Přístroj pro odběry neporušených vzorků s dynamickým závažím a kalibrovanými odběrnými válci (1ks) 
Lehká penetrační sonda typu proctorovy jehly (1ks)

PRACOVIŠTĚ TECHNOLOGIE A PŘÍPRAVY VZORKŮ

okružní pila s diamantovými kotouči
laboratorní mlýnky Retsch a Fritsch 
zařízení Mecapol pro leštění hornin

Další vybavení 

2 terénní auta 
4 osobní auta
standardní kancelářské vybavení (PC , tiskárny, faxy, skenery apod. )
programové vybavení (MS Office, vlastní programy pro geotechnické 
zkušebnictví vyvíjené ve spolupráci s externím programátorem firmy GEMATEST® s.r.o. RNDr.Ottou Veselým, firemní programy vyvinuté pro zkušební přístroje pro chemické analýzy a geotechnické měřící přístroje apod). 

PRACOVNÍ TÝM

Pracovní tým společnosti je ( od vzniku společnosti v roce 1993 až do současné doby) tvořen průměrně z 15ti až 18ti stabilních pracovníků. Skládá se z vedoucích pracovníků, kteří mají vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru a jsou členy profesních asociací a komor, samostatných techniků specialistů s minimálně středoškolským vzděláním a techniků a laboratorních pracovníků. Všichni pracovníci mají vytvořeny podmínky trvalého odborného růstu a procházejí pravidelným školením. Vedoucí pracovníci se mimo jiné pravidelně účastní akreditovaných vzdělávacích programů pro členy příslušných odborných komor a profesních asociací.