ÚVODNÍ STRANA


GEOTECHNIKA 
A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

LABORATORNÍ ZKOUŠKY MECHANIKY ZEMIN,HORNIN, KAMENIVA V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI 

POLNÍ GEOTECHNICKÉ 
ZKOUŠKY A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY PŘI REALIZACI STAVEB

LABORATOŘ 
ANALYTICKÉ CHEMIE

ŘEZÁNÍ HORNIN,VRTNÝCH JADER,KAMENE,DLAŽBY
PŘÍPRAVA VZORKŮ K CHEMICKÝM ANALÝZÁM

OSTATNÍPřehled základních nabízených služeb: 

geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb
inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby
posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb
posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce
odborné posudky pro územní plánování
posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin
stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací
odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod
návrhy receptur pro účely zlepšování vlastností zemin
výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy
výběr zemních materiálů pro násypy a zásypy
geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, 
    stavebního kamene, štěrkopísku apod.
provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu
konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie

Další informace a dokumenty týkající se prací poskytovaných pracovištěm geotechniky naleznete v sekci PODPORA. Dokumenty týkající se geotechniky a inženýrské geologie jsou označeny symbolem G