ÚVODNÍ STRANA

PROFIL SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
NAŠE PRACOVIŠTĚ
REFERENCE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
A TÝM
VOLNÁ MÍSTA

Společnost GEMATEST® s.r.o. tvoří tři  pracoviště:

   pracoviště geotechniky, jehož součástí je GEMATEST® s.r.o.. Laboratoř
      geomechaniky. Praha. Akreditovaná laboratoř ČIA č. 1291.
   laboratoř analytické chemie
   pracoviště technologie a přípravy vzorků

Pracoviště geotechniky se nachází v Praze 2, Vyšehradské ulici č. 47 a v Černošicích u Prahy v areálu Mokropsy,  pracoviště analytické chemie a pracoviště technologie a přípravy vzorků se nachází v Černošicích u Prahy v areálu Mokropsy. Vzorky do všech pracovišť lze předávat v Praze i v Černošicích.

V roce 2004 jsme, vzhledem k nárustu objemu prací v oblasti laboratorních zkoušek geomechaniky zemin, hornin a kameniva, zřídili vedle naší stávající akreditované laboratoře geomechaniky  v Praze další   laboratoř geomechaniky v Černošicích u Prahy.  Obě laboratoře geomechaniky jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou pro provádění základních i speciálních zkoušek mechaniky zemin, hornin a kameniva. Většina zkoušek je na obou pracovištích prováděna jako zkoušky akreditované.

Souběžný provoz ve dvou laboratořích geomechaniky, kde je v případě  potřeby možno pracovat i ve vícesměnném provozu,  nám umožňuje analyzovat  velké soubory vzorků a provádět větší objemy  zkoušek náročných na přístrojovou techniku. Snažíme se tím vyjít vstříc stále častějším  požadavkům našich zákazníků , kteří jsou nuceni, pod tlakem investorů, splnit  krátké časové limity pro provádění  geotechnických a inženýrskogeologických průzkumů a vypracování odborných posudků.

Většinou proto práce na analýzách a rozborech vzorků dodaných do laboratoře začínají ihned v den dodání, případně den následující,  aby doba od dodání vzorků do laboratoře po předání výsledků zákazníkovi, byla co nejkratší.

Naší snahou je,  aby jediným limitujícím časovým faktorem byla minimální technologická doba potřebná pro kvalitní  provedení zkoušek podle  příslušných norem a standardů.

Protože jsme si vědomi časového i finančního tlaku investorů na naše zákazníky, nepřipočítáváme si ani v případě expresních požadavků na zpracování zakázky nebo nutnosti práce na zakázce ve dnech pracovního volna žádné příplatky.

Název pracoviště

Přehled základních nabízených služeb

 

PRACOVIŠTĚ GEOTECHNIKY A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE

laboratorní zkoušky geomechaniky zemin, hornin, kameniva  a kusového kamene  v akreditované laboratoři

geotechnické polní zkoušky a kontrolní zkoušky při realizaci staveb

geotechnický dozor na stavbách

odběry vzorků zemin, hornin, vod

geotechnické vyhodnocní vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva. Návrhy zlepšení vlastností  zemin

zkoušky zásypových materiálů likvidovných důlních děl (zkušebna určená Českým báňským úřadem)

hutnící pokusy a stanovení technologie stavby násypu

posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb

geotechnický a inženýrskogeologické průzkumy pro stavby

vývoj software specializovaného na  oblasti geotechnického zkušebnictví

 

projekty, návrhy a realizace  laboratorních a polních zkušeben pro geotechniku

 

 

LABORATOŘ ANALYTICKÉ CHEMIE

analýzy vod: pitné, povrchové, podzemní , odpadní

analýzy odpadů, kalů, tuhých alternativních paliv

analýzy půd, zemin, kompostů a surovin na jejich přípravu

analýzy geologických vzorků a nerostných surovin

analýzy výrobků na bázi nerostných suovin: kámen,kamenivo, cementy,vápno

odběry vzorků

přípravy vzorků na chemické analýzy

rozbory vlasů

speciální analýzy  

analýzy vod: pitné, povrchové, podzemní , odpadní

 

 

PRACOVIŠTĚ TECHNOLOGIE A PŘÍPRAVY VZORKŮ

řezání, dělení  a půlení hornin a vrných jader

řezání kamene a dlažby

drcení, mletí a homogenizace vzorků

příprava analytických vzorků k chemickým analýzám